ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
# [[หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ]] [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
ผู้ใช้นิรนาม