ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมกุฎคีรีวัน"

คำผิด นาน เป็น นานา,พันธ์ เป็นพันธุ์,คี่รี เป็น คีรี ศัทธา เป็น ศรัทธา
(แทนที่ ‘เกียติยศ’ ด้วย ‘เกียรติยศ’)
(คำผิด นาน เป็น นานา,พันธ์ เป็นพันธุ์,คี่รี เป็น คีรี ศัทธา เป็น ศรัทธา)
==ประวัติก่อตั้ง==
[[ไฟล์:แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด.jpg|thumb|สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)กับพระญาณดิลก(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)]]
ในปลายพุทธศักราช 2531 จึงเริ่มดำเนินการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมมกุฎคีรีวันขึ้นโดย[[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)]]ได้เป็นผู้นำบุกเบิกพื้นที่และสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ด้วยตนเอง และได้มอบหมาย[[พระครูศรีธรรมานุศาสน์(สมคิด ภูริสฺสโม)]] ปัจจุบันเป็น[[พระรัชมงคลวัฒน์]] ประธานสงฆ์[[วัดชูจิตธรรมาราม]] วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย จังหวัด[[พระนครศรีอยุธยา]] เป็นผู้ดูแล นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้พำนัก ณ สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน
ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2534 [[พระญาณดิลก(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)]] ซึ่งได้รับอุปสมบทโดย[[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)]]ณ [[วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร]] กรุงเทพมหานคร ได้ขอมาพำนักที่สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันแห่งนี้ ซึ่งในขณะนั้นยังมีสภาพเป็นป่าและชุกชุมไปด้วยสัตว์นานาชนิด แต่ด้วยแรงศัทธาศรัทธาของญาติโยมทำให้สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันแห่งนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับมีการก่อสร้างเสนาสนะ วิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอดจนขยายไฟฟ้า ประปา และถนนลาดยาง จนทำให้สำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันกลายเป็นศาสนสถานที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยพันธ์พันธุ์ไม้นานนานาชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรม
 
==ศาสนสถาน==
 
พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน
สร้างอยู่บนยอดเขาชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” วัดความกว้างได้ ๔๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร นับเป็นมหามงคล จึงหมายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา เมื่อปี ๒๕๔๖โครงการสร้างพระมหาเจดีย์มกุฏคี่รีวันมกุฏคีรีวัน เป็นความดำริในพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณ[[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร)]] เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ก่อตั้งวัดมกุฏคีรีวัน เพื่อเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพระอสีติมหาสาวก ฐานของพระมหาเจดีย์กว้าง ๒๐เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๓๕ เมตร พระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์สายพระกัมมัฏฐานภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่สำคัญ ๆ อาทิเช่น
*พระอัฐิธาตุ[[หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล]]
*พระอัฐิธาตุ[[หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต|พระครูวินัยธรมั่น ภูริทฺตโต (หลวงปู่มั่น)]]