ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

ปรับปรุงในทันสมัย
(เพิ่มเติม การเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ)
(ปรับปรุงในทันสมัย)
 
== การทำงาน ==
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เริ่มทำงานเป็นนักวิจัย ใน[[มหาวิทยาลัยเยล]] ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็น Research Fellow ที่ East-West Resource System Institute ที่ Honolulu รัฐ Hawaii หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] จากนั้นเพียงปีเดียวจึงได้มาเป็นนักวิจัย ประจำ[[สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]] (TDRI) กระทั่งปี [[พ.ศ. 2533]] ได้และมารับตำแหน่งเป็น[[รองศาสตราจารย์]] ประจำ[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] (AIT) ในปี 2534-2535
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 25352536 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งได้ไปเป็นผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุง[[จาการ์ตา]] ซึ่งประเทศอินโดนีเชีย โดยมีหน้าที่ดูแลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และได้เลื่อนเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Secretary General - Operation) ในปี พ.ศ. 2540 -2543 โดยรับผิดชอบดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน และการริเริ่มความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียนและประเทศเอเชีย นับเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน
 
ต่อมาเมื่อครบวาระจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในปี 2543 แล้ว ดร.สุทัศน์ ได้ไปทำงานกับส่วนงานในบริษัท PricewaterhouseCoopersPriceWaterhouseCoopers-PwC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งเกษียร ในปี [[พ.ศ. 2552]] จึงได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/082/85.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์2551 เศรษฐ์บุญสร้าง)]</ref>
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2552]]-2554 ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ซึ่งเป็นผู้แทนระดับรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีในการเจรจาการค้า การลงทุน และประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆ กับประเทศต่าง ๆ ในสมัยรัฐบาลของนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/082/85.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)]</ref>
ในเดือนตุลาคม 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) และพ้นตำแหน่งในเดือนกันยายน 2558 <ref> [http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=25648] </ref>
 
ในเดือนตุลาคม 2557 ได้รับคัดเลือกถึง กันยายน 2558 เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) และพ้นตำแหน่งในเดือนกันยายน 2558 <ref> [http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=25648] </ref> และเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
 
{{ท.ช.|2552}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_2/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552</ref>
ปัจจุบัน
 
- ในประเทศ
 
- กรรมการ บริษัทบ้านปู (มหาขน) จำกัด <ref>http://www.banpu.com/board_of_directors/</ref>
 
- กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย <ref>https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx</ref>
 
- ต่างประเทศ
 
- กรรมการ Board of Trustee, สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ <ref>http://irri.org/about-us/our-people/board-of-trustees</ref>
 
- กรรมการ Board, Cambodia Development Resources Institute - CDRI ประเทศกัมพูชา <ref>https://www.cdri.org.kh/</ref>
 
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์'''{{ท.ช.|2552}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_2/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552</ref>
{{ป.ม.|2553}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553]</ref>
 
{{จตุุตมดิเรกคุณาภรณ์|* พ.ศ. 2558 จตุุตมดิเรกคุณาภรณ์ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/032/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 32ข วันที่ 4 ธันวาคม 2558</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม