ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,599
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,899
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,926
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,502
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,427
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,683
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,669
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,690
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,314
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,364
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,284
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,274
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,034
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,025
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,989
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,840
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,763
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,632
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,625
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,470
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,291
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,276
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,317
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,091
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,101
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,138
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,112
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,884
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 3,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,688
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,852
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
1,238

การแก้ไข