ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{กล่องข้อมูล พรพระเครื่อง
| full_name = เวฟพรพระเครื่อง
| common_name = เวฟพรพระเครื่ิงรื่ง
| image_temple = Wat mahathat bkk 02.jpg
| short_describtion =
426,952

การแก้ไข