ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

* [[วริษฐา จตุรภุช]] (สต๊อป) ศิลปินจาก The star
 
== ผลงานวิจัย ==
;ศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัย
ปัจจุบัน SIIT มี 2 ศูนย์วิจัยและ 7 กลุ่มวิจัย ดังนี้
*'''ศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและการบำรุงรักษา (CONTEC)''' จัดตั้งขึ้นเป็นหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
;ศูนย์วิจัย
*ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)
ศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและการบำรุงรักษา (CONTEC) จัดตั้งขึ้นเป็นหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
 
*'''ศูนย์วิจัยทางด้านการคมนาคม Transportation Research Center (TREC)''' เป็นศูนย์การวิจัยและการพัฒนาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2007 เพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่าง SIIT และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในขอบเขตเรื่องการคมนาคมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนทางด้านการคมนาคม
*ศูนย์วิจัยการคมนาคม Transportation Research Center (TREC)
ศูนย์วิจัยทางด้านการคมนาคม (TREC) เป็นศูนย์การวิจัยและการพัฒนาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2007 เพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่าง SIIT และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในขอบเขตเรื่องการคมนาคมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนทางด้านการคมนาคม
 
*'''หน่วยงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BioMed SIIT)''' เป็นการผสมผสานของพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์และชีววิทยา มีความเชี่ยวชาญของเราเกี่ยวข้องกับชีวสารสนเทศและวิศวกรรมชีวการแพทย์ การเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในช่วงจากการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ที่จะผลิตรากฟันเทียมทางการแพทย์และการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
;กลุ่มวิจัย
*หน่วยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BioMed SIIT)
หน่วยงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BioMed SIIT) เป็นการผสมผสานของพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์และชีววิทยา ความเชี่ยวชาญของเราเกี่ยวข้องกับชีวสารสนเทศและวิศวกรรมชีวการแพทย์ การเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในช่วงจากการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ที่จะผลิตรากฟันเทียมทางการแพทย์และการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
 
*'''หน่วยงานวิจัยทางด้านการคำนวณทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ (CES)''' ดำเนินการวิจัยด้านทฤษฎีการคำนวณ เพื่อแก้ไขปัญหาสหวิทยาการที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการวิเคราะห์และการทดลอง
ในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าของทฤษฎีการคำนวณและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้ปัญหาทางกายภาพที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในวิธีการวิเคราะห์และการทดลองนั้น สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ (CES) ได้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาสหวิทยาการแนวใหม่
 
*'''หน่วยวิจัยด้านอัจฉริยะสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการ (IISI-U)''' เป็นการผสมผสานปัจจัยพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาขั้นสูงในด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคม และจากนั้นจะให้การแก้ปัญหาในรูปแบบการให้บริการ หน่วยวิจัย IISI ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของเขตข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ เช่นปัญญาประดิษฐ์, การทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลอ่อนที่นำไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นสำหรับปัญหาที่ปัจจัยมนุษย์มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมเหล่านี้สามารถใช้เป็นบริการเพื่อสังคมและอุตสาหกรรมต่างๆ
*หน่วยงานทางด้านอัจฉริยะสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการ (IISI-U)
IISI-U เป็นการผสมผสานปัจจัยพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาขั้นสูงในด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคม และจากนั้นจะให้การแก้ปัญหาในรูปแบบการให้บริการ หน่วยวิจัย IISI ก่อให้เกิดความก้าวหน้าของเขตข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ เช่นปัญญาประดิษฐ์, การทำเหมืองข้อมูลและการประมวลผลอ่อนที่นำไปสู่การพัฒนาโซลูชั่นสำหรับปัญหาที่ปัจจัยมนุษย์มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมเหล่านี้สามารถใช้เป็นบริการเพื่อสังคมและอุตสาหกรรมต่างๆ
 
ตลอดทั้งประวัติศาสตร์ *'''หน่วยวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบการขนส่ง การประปา ระบบการส่งไฟฟ้า, ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่น ๆ มีผลกระทบขนาดใหญ่ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ความท้าทายในปัจจุบันนี้อัจฉริยะ คือ(INFRA)''' วิธีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผน การออกแบบ การดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบอันชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดเตรียมไว้ให้ต่อไปในระยะยาว ด้วยวิธีที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ สะดวก สบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
*หน่วยวิจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (INFRA)
ตลอดทั้งประวัติศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบการขนส่ง การประปา ระบบการส่งไฟฟ้า, ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและอื่น ๆ มีผลกระทบขนาดใหญ่ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ความท้าทายในปัจจุบันนี้ คือ วิธีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยในยุคดิจิตอลเพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผน การออกแบบ การดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบอันชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดเตรียมไว้ให้ต่อไปในระยะยาว ด้วยวิธีที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ สะดวก สบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
 
*'''หน่วยวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (LogEn)''' ระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบห่วงโซ่อุปทานที่ล้ำสมัยและการวิจัยขั้นสูงทางด้านระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญทางด้านความเหมาะสม การวางแผนการผลิต การตั้งเวลาจำลอง การจัดการรายการสิ่งของ การพยากรณ์ การจัดการที่มีคุณภาพ การจัดการและการดำเนินการตามแนวคิดแบบลีน
*หน่วยวิจัยทางด้านระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (LogEn)
หน่วยวิจัยระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (LogEn) ระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบห่วงโซ่อุปทานที่ล้ำสมัยและการวิจัยขั้นสูงทางด้านระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญทางด้านความเหมาะสม การวางแผนการผลิต การตั้งเวลาจำลอง การจัดการรายการสิ่งของ การพยากรณ์ การจัดการที่มีคุณภาพ การจัดการและการดำเนินการตามแนวคิดแบบลีน
 
*'''หน่วยวิจัยด้านวัสดุและเทคโนโลยีพลาสม่า (MaP Tech)''' หน่วยงานวิจัยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการในขอบเขตที่กว้างในเรื่องการทำวิจัยทางด้านวัสดุที่เน้นในการพัฒนา การออกแบบ การวิเคราะห์การคำนวณ การผลิต การทดสอบและการใช้พลาสติกประยุกต์ ยางสังเคราะห์และวัสดุนาโน การใช้งานของพลาสม่า สำหรับการใช้งานในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในด้านการเกษตรและการแพทย์เป็นหลัก
*หน่วยวิจัยทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีพลาสม่า (MaP Tech)
วัสดุและเทคโนโลยีพลาสม่า (MaP Tech) หน่วยงานวิจัยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการในขอบเขตที่กว้างในเรื่องการทำวิจัยทางด้านวัสดุที่เน้นในการพัฒนา การออกแบบ การวิเคราะห์การคำนวณ การผลิต การทดสอบและการใช้พลาสติกประยุกต์ ยางสังเคราะห์และวัสดุนาโน การใช้งานของพลาสม่า สำหรับการใช้งานในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในด้านการเกษตรและการแพทย์เป็นหลัก
 
*หน่วยวิจัยทางด้านพลังงานที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ (SELC)
ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความไม่มั่นคงด้านพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการจัดการ มีความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ได้รับการพัฒนาในอัตราที่ต้องการเนื่องจากการรวมกันของเทคโนโลยี ทักษะ การเงิน การค้าและการกำกับดูแลต่างๆ
 
*'''หน่วยวิจัยด้านพลังงานที่ยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ (SELC)''' ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความไม่มั่นคงด้านพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการจัดการ มีความหลากหลายของเทคโนโลยีที่มีขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ได้รับการพัฒนาในอัตราที่ต้องการเนื่องจากการรวมกันของเทคโนโลยี ทักษะ การเงิน การค้าและการกำกับดูแลต่างๆ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม