ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

|-
| 24 || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || 21 กรกฎาคม 2559 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
| 22 || [[วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย|สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]] <br/><small>(ยกฐานะจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)</small> || 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/3.PDF] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|}