ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน"

คำผิด วิขา เป็น วิชา
(คำผิด วิขา เป็น วิชา)
ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มเปิดสาขาวิชาดังนี้
**สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
**สาขาวิขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
**สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง