ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เกี่ยวกับโรงเรียน ===
== เอกลักษณ์ของโรงเรียน ==
โรงเรียนเฉลิม[[พระเกียรติ]]
และโรงเรียนใน[[พระราชดำริ]]
 
=== ประวัติโรงเรียน ===
[[โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนี้ได้กำเนิดขึ้น
โดยท่านผู้หญิง[[ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา]]ประธานกรรมการจัดโรงเรียน
เป็นผู้รับสนองพระราชดำริใน[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษา
ให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อและทรงรับเป็นนักเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]
และ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ [[๑๖ มกราคม ๒๕๐๗]] และโรงเรียนได้นับว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน
 
ต่อมาได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในนามมูลนิธิ
ราชประชาสมาสัยเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาให้มีแหล่งศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติใช้งบประมาณสำหรับ
ฉลองรัชดาภิเษก ในวโรกาสที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี ในปี ๒๕๑๔ โดยเมื่อแรกสร้างใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก”
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ยืมตัวนายกิตติ พวงเกษม มาช่วยราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่ และขออนุญาตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง
 
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๑๘ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี]]เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรัชดาภิเษก 1 และเริ่มใช้ปฏิบัติการเรียนการสอนครั้งแรกในปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมามีการจัดสร้าง อาคารเรียนหลังที่ ๒
[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร รัชดาภิเษก ๒
หอประชุม และโรงฝึกงาน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑
 
ต่อมาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จฯ แทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดสนามกีฬารวม
ของ โรงเรียน และเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์”
 
=== ทำเนียบผู้บริหาร ===
1. ชัยเนตร ไวยคณี (ผู้อำนวยการ) <br> 2. วุฒิศักดิ์ แดงสกุล (รองผู้อำนวยการ,กลุ่มบริหารวิชาการ) <br> 3. ศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ,กลุ่มบริหารทั่วไป) <br> 4. ฐปนนท ยิ่งชนะ (รองผู้อำนวยการ,กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) <br> 5. เบญจวรรณ แดงสกุล (ครุปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ,กลุ่มบริหารงบประมาณ)
 
=== วิสัยทัศน์ ===
“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
 
=== พันธกิจ ===
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล
8. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพิเศษด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
และโครงการพิเศษด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
=== อ้างอิง ===
{{รายการอ้างอิง}}
 
=== แหล่งข้อมูลอื่น ===
* [http://school.obec.go.th/rajpracha เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์]
{{geolinks-bldg|13.629414|100.535506}}
 
{{รายชื่อโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ}}
 
{{เรียงลำดับ|ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:องค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเทศไทย]]
 
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
'''ทำเนียบผู้บริหารกิจการในโรงเรียนปัจจุบัน'''
97

การแก้ไข