ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนักบวชคาทอลิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== คณะนักบวชคาทอลิกในประเทศไทย ==
{{ดูเพิ่มที่|รายชื่อคณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย}}
คณะนักบวชคาทอลิกคณะแรกที่มาถึงสยามคือ[[คณะดอมินิกัน]]ถึงในปี พ.ศ. 2110 ตามด้วย[[คณะฟรันซิสกัน]]ในปี พ.ศ. 2125<ref>สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย, ''นักบวชหญิงและชายในประเทศไทย'', พ.ศ. 2545, หน้า 42</ref> นอกจากนี้ก็มี[[คณะออกัสติเนียน]] และ[[คณะเยสุอิต]] คณะเหล่านี้มีบทบาทมากในการเผยแพร่นิกายคาทอลิกใน[[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย#ประวัติการเผยแพร่#ยุคปาโดรอาโด|ยุคปาโดรอาโด]] จากนั้นมี[[คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส]]เป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาดำเนินการเผยแพร่ศาสนาและก่อตั้ง[[มิสซังสยาม]]ได้เป็นผลสำเร็จ คณะนี้ได้วางรากฐาน[[คริสตจักร]][[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย]]จนพัฒนามาเป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่ปกครองและบริหารงานตนเองได้ในปัจจุบัน
 
ตลอดช่วงของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ คริสตจักรคาทอลิกในประเทศไทยยังได้ก่อตั้งคณะนักบวชท้องถิ่นขึ้นมาช่วยเหลืองานของเขตมิสซัง เช่น [[คณะรักกางเขน]]ช่วยงานของคริสตจักรคาทอลิกใน[[เขตมิสซังจันทบุรี]] [[เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง]] และ[[เขตมิสซังอุบลราชธานี]] [[คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ]] ช่วยงานของคริสตจักรคาทอลิกใน[[เขตมิสซังกรุงเทพฯ]]และ[[เขตมิสซังเชียงใหม่]] นอกจากนี้ยังเชิญคณะนักบวชจากต่างประเทศเข้ามาด้วย เช่น [[คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน]]และ[[คณะภราดาเซนต์คาเบรียล]]มาช่วยงานด้านการศึกษา [[คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก]]ช่วยงานด้านพัฒนาสวัสดิภาพเยาวชน [[คณะคามิลเลียน]]เน้นงานด้านการสาธารณสุข นอกจากงานสังคมสงเคราะห์ยังมี[[คณะนักบวชอารามิก]]ซึ่งเน้นวัตร[[การอธิษฐาน]]และ[[การเข้าฌาน]] ได้แก่ [[คณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า]]ซึ่งเปิดอารามแห่งแรกในปี พ.ศ. 2468 และ[[คณะกลาริส]]กาปูชินเข้ามาตั้งอารามในปี พ.ศ. 2479
 
ปัจจุบันอธิการเจ้าคณะนักบวชชายในประเทศไทยได้รวมกลุ่มกันเป็น'''ชมรมอธิการเจ้าคณะนักบวชชายแห่งประเทศไทย'''<ref>สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย, 68-9</ref> ขณะที่อธิการิณีเจ้าคณะนักบวชหญิงก็ร่วมกันก่อตั้งเป็น'''ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะแห่งประเทศไทยและลาว'''<ref>[http://www.sistersinthai.org ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะแห่งประเทศไทยและลาว]</ref> ทั้งสององค์การรวมกันเป็น'''สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย'''<ref>[http://www.catholic.or.th/events/news/news46/46p.html สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2009 ]</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==