ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเวชยันตราชรถ"

* พ.ศ. 2423 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี]]
* พ.ศ. 2430 [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์]]
* พ.ศ. 2431 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์]]
* พ.ศ. 2431 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์]]
* พ.ศ. 2433 [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา]]
* พ.ศ. 2442 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์]]
78

การแก้ไข