ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเวชยันตราชรถ"

{{เพิ่มรายชื่อ}}
* พ.ศ. 2342 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
* พ.ศ. 2423 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี]]
* พ.ศ. 2430 [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์]]
* พ.ศ. 2443 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/047/661_1.PDF การพระศพพระเจ้ามหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร แลพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์], เล่ม ๑๗, ตอน ๔๗, ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓), หน้า ๖๖๑.</ref>
* พ.ศ. 2452 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี]]
* พ.ศ. 2463 [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 2463 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร]]
* พ.ศ. 2469 [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (หมายกำหนดการให้ออกนามเป็น "พระมหาพิชัยราชรถ")
* พ.ศ. 2471 [[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/D/662.PDF การพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ท้องสนามหลวง], เล่ม ๔๕, ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑, หน้า ๖๖๒.</ref>
78

การแก้ไข