ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

(แทนที่ ‘สถาปัตกรรม’ ด้วย ‘สถาปัตยกรรม’)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรับผ่านระบบแอดมิสชันของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการรับตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref>[http://www.admissions.chula.ac.th/normal53.pdf ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการรับตรง (แบบปกติ) พ.ศ. ๒๕๕๓] เรียกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553</ref> โครงการพัฒนากีฬาชาติ<ref>[http://www.chula.ac.th/admission/thai/undergraduate_sport.htm จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการพัฒนากีฬาชาติ] เรียกข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552</ref> และโครงการจุฬาฯ ชนบท<ref>[http://www.chula.ac.th/admission/thai/undergraduate_rural.htm จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการจุฬาชนบท] เรียกข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552</ref>
 
จากผลการรายงาน 50 อันดับของคณะทางสาขาชีวการแพทย์ของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|คณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนและงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 23 และเป็นอันดับที่ 1 ในคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด<ref>[http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1298154 จัดอันดับคุณภาพคณะชีวการแพทย์ 50 อันดับแรก] เรียกข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552</ref><ref>คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [http://cumic.md.chula.ac.th/wwwboard3/messages/12115.html 50 อันดับคณะชีวการแพทย์] เรียกข้อมูลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552</ref><ref>[http://stang.sc.mahidol.ac.th/news/clipping3.htm เปิด 50 อันดับสาขาด้าย "วิจัย-สอน"] เรียกข้อมูลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552</ref> ในส่วนผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดย[[สภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย)|สภาเภสัชกรรม]] คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีร้อยละของนิสิตผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับต้นๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ อาทิ ในปี พ.ศ. 2552 มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 88.9<ref>[http://www.unigang.com/Article/1547 Unigang] ''สภาเภสัชฯห่วงคุณภาพ 'หมอยา'ไทยชี้บัณฑิตเภสัชฯม.เอกชนห่วย-ส่อเค้าสั่งห้ามผลิต'' เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> ปี พ.ศ. 2553 มีนิสิตผ่านร้อยละ 81.7<ref>[http://www.unigang.com/Article/2107 Unigang] ''เภสัชฯ ทับแก้ว ผงาด! สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านมากสุดนำอันดับ 1 ของประเทศ'' เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> ในปี พ.ศ. 2554 มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 96.93 และในปี พ.ศ. 2555 มีนิสิตสอบผ่านร้อยละ 85.9<ref>[http://www.unigang.com/Article/6038 Unigang] ''ผลสอบใบประกอบวิชาชีพ เภสัช 2555 !! !'' เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> นอกจากนี้เว็บไซต์เด็กดียังจัดอันดับคณะที่มีนักเรียนเลือกมากที่สุด โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 5 ในการสอบแอดมิชชันประจำปี พ.ศ. 2555<ref>[http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2451980 Dek-D's Admission Top 200 (ตอนที่ 2) 200 คณะที่ (แนวโน้ม) จะถูกเลือกเยอะสุดในแอดมิชชั่นปี 55] เรียกข้อมูลวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref>
 
== บุคคล ==
กิจกรรมนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในคณะสามารถแบ่งกิจกรรมออกได้หลายลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมเชิงสันทนาการ เป็นกิจกรรมมุ่งเพื่อสร้างความบันเทิงและความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดแก่นิสิตเป็นหลัก อาทิ กิจกรรมสู่รั้วกระถินณรงค์และกิจกรรมรับน้องเพื่อต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 สู่คณะเภสัชศาสตร์ งานคืนถิ่นกระถินณรงค์เป็นงานคืนสู่เหย้าของนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รวมไปถึงกิจกรรมบายบายเฟรชชีและส่งพี่ข้ามฟาก ซึ่งถือเป็นประเพณีของคณะที่จะต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งเดิมเรียนในพื้นที่การศึกษาฝั่งตะวันออกของถนนพญาไทหรือจุฬาฯใหญ่ มาเรียนในคณะอย่างเต็มตัว<ref name="60to">60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''สรุปกิจกรรมตลอดปีการศึกษา''; 189-205. ISBN 978-616-551-471-2</ref> กิจกรรมกีฬาประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาสีภายใน การแข่งขันฟุตบอลกระถินณรงค์คัพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนิสิต นิสิตเก่า คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางเภสัชกรรมได้แก่การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถศาลาขึ้นทุกปี ร่วมกับสภาเภสัชกรรม การจัดค่ายอยากเป็นเภสัชกรสำหรับนิสิตช่วงชั้นที่ 4 ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา<ref>[http://www.247friend.net/blog/top-admission/2010/11/04/entry-1 โครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร (Pharma Camp) สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7] เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> การจัดบรรยายสายงานในวิชาชีพแก่นิสิต นอกจากนี้ยังมีการจัดทำวารสาร ''ฟามาซีแอนด์ดิอาเทอร์'' (Pharmacy and the others) เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารวงการเภสัชกรรมแจกแก่ประชาชนทั่วไปเป็นรายปี<ref name="pato">หัทยา บัลภาพินันท์, 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''Pharmacy and the others''; 154-157. ISBN 978-616-551-471-2</ref> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ การรดน้ำดำหัวคณาจารย์และเภสัชกรอาวุโสในวันสงกรานต์ การตักบาตรในวันสำคัญ และการจัดพิธีไหว้ครูช่วงต้นปีการศึกษา ตลอดจนวันสำคัญของคณะ คือวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาคณะ<ref name="60to"/>
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.จ.ม.) ได้แก่ กิจกรรมวันแรกพบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref>[http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000057832 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] '''ซุปเปอร์ฮีโร่น้องใหม่จุฬาฯ บุก “CU First Date’55"''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> การจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่<ref>[http://www.unigang.com/Article/2765 Unigang] '''ชีวิตน้องใหม่ กีฬาเฟรชชี่''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000075427 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] ''' หนุ่มสาวหน้าใสเฟรชชี่ลูกพระเกี้ยว ร่วมงาน “กีฬาน้องใหม่ ‘54”'''เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ จุฬาฯวิชาการ<ref>จุฬาฯ วิชาการ เดอะ เธอร์ทีนส์ ''เรื่องน่ารู้เกี่ยกับจุฬาฯ วิชาการ'' หน้า 35</ref> ความร่วมมือของส่วนงานระหว่างคณะ ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาห้าหมอของนิสิตกับคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการออกค่ายอนามัยชุมชน การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส่วนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้แก่ ความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้แก่ แรกพบ สนภท.<ref>[http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000057832 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] '''ซุปเปอร์ฮีโร่น้องใหม่จุฬาฯ บุก “CU First Date’55"''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน และกีฬาเภสัชสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จุฬาฯ-มหิดลในการแข่งขันกีฬาสองเม็ด<ref> นสภ.ฐิติรัตน์ ลิ่มดุลย์ ใน 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''กีฬาสองม็ด'' ; 146-149. ISBN 978-616-551-471-2</ref>
 
== บทบาทในสังคม ==
331

การแก้ไข