เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

กา'า ฟิว'วส์
<!-- nofixbot -->{{nobots}}
การเขียนคำทับศัพท์[[ภาษาฮินดี]]นี้เป็นหลักการที่กำหนดโดย[[ราชบัณฑิตยสถาน]]
 
== หลักทั่วไป ==
1. หลักเกณฑ์นี้ใช้ถ่ายเสียง[[ภาษาฮินดี]]ที่เขียนด้วย[[อักษรโรมัน]]ตามระบบการเทียบคำอักษรโรมันที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งมีการใช้[[เครื่องหมายเสริมสัทอักษร]] (diacritical mark) กำกับตัวอักษรเพื่อจำแนกความแตกต่างของอักษรแต่ละตัวได้ชัดเจน เป็นหลักในการจัดทำ
ผู้ใช้นิรนาม