ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[สุนิดา บุนนาค|คุณหญิงสุนิดา บุนนาค]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/130/12.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 100, ตอนที่ 130, 5 สิงหาคม 2526, ฉบับพิเศษ หน้า 12.</ref> ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป
* [[อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00054960.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 119, ตอนพิเศษ 38 ง, 1 พฤษภาคม 2545, หน้า 56.</ref> ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
*[[ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา]] ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม