ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสือโคคำฉันท์"

พระมหาราชครู โดยได้เค้าเรื่องมาจาก ปัญญาสชาดก สันนิธานว่าคงแต่งก่อนสุทรโฆษคำฉันท์ ถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทฉันท์เล่มแรก ที่แต่งเป็นเรื่องยาว
 
=== ลักษณะการแต่ง ===
=== ลักษณการแต่ง ===
เป็นการทดลองเอาฉันมาแต่งเป็นเรื่องยาว สำนวนโวหารพอฟังได้ การใช้ถ้อยคำไม่ราบเรียบเหมืแนสมุทรโฆษคำฉันท์
 
ผู้ใช้นิรนาม