ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

แทนที่เนื้อหาด้วย "หมวดหมู่:กฎหมายนิติบุคคล 555++"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "หมวดหมู่:กฎหมายนิติบุคคล 555++")
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สากล}}
 
'''บริษัทจำกัด''' ({{lang-en|Limited Company}}) คือ องค์การธุรกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่ง[[ทุน]]เป็น[[หุ้น]] มีมูลค่าเท่าๆ กัน [[ผู้ถือหุ้น]]ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
 
บริษัทจำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตงลงเข้าร่วมทุนโดยกำหนดทุนออกเป็นหุ้น รวมถึงกำหนดมูลค่าหุ้นไว้ด้วย ใช้คำนำหน้าว่า "บริษัท" และคำว่า "จำกัด" ต่อท้ายชื่อ
 
== บริษัทเอกชน ==
สำหรับ[[ประเทศไทย]] บริษัทจำกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
* '''บริษัทเอกชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม[[ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์]]
* '''บริษัทมหาชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม'''พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535'''
 
== บริษัทเอกชนจำกัด ==
สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยวิธีการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มาจัดตั้งบริษัทร่วมกัน
 
== ลักษณะของบริษัทเอกชนจำกัด ==
1. ทุนแบ่งเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีจำนวนเท่าๆ กัน ตามมาตรา 1117 กำหนดให้หุ้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5 บาท<br />
 
2. การจัดตั้งบริษัทจำกัด ต้องทำตามขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด มาตรา 1097 กำหนดว่า บุคคลใดก็ตามตั้งแต่ 3 คนเป็นต้นไป จะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทได้ โดยต้องเข้าชื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทำการอื่นๆ ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<br />
 
3. ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินมูลค่าที่เจ้าตัวยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ถือ<br />
 
4. '''บริษัทเอกชนจำกัด''' ไม่สามารถประกาศแจ้งความเรียกระดมหุ้นจากประชาชนคนทั่วไปได้ ไม่สามารถออกหนังสือชี้ชวนให้ประชาชนคนทั่วไปมาซื้อหุ้นไม่ได้ ตามมาตรา 1102<br />
 
5. ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไว้ หากผู้ถือหุ้นตาย ล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทก็ไม่ก็เลิก สามารถโอนหุ้นให้บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท<br />
 
6. บริษัทเอกชนจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<br />
 
7. บริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ ตามมาตรา 1229<br />
 
8. กฎหมายห้ามไม่ให้ถือหุ้นตนเอง ทำให้ไม่สามารถซื้อหุ้นของตนเองกลับคือได้ ตามมาตรา 1143<br />
 
9. การตั้งชื่อ ต้องมีคำว่า "บริษัท" นำหน้าชื่อ และ คำว่า "จำกัด" ต่อท้าย<br />
 
== บริษัทมหาชน ==
บริษัทมหาชน คือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน พ.ศ. 2535 โดยมีข้อกำหนดให้บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว สามารถนำหุ้นจำนวนหนึ่งของบริษัทออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ ประชาชนผู้ซื้อหุ้นจึงเป็นเจ้าของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นนี้อาจขายให้ผู้อื่นได้ตามราคาหุ้นในแต่ละวัน ผู้ที่ดำเนินการขายและซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด (มหาชน) คือ ตลาดหลักทรัพย์ โดยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Limited Company แล้วย่อได้เป็น Plc หรือ PLC ('''P'''ublic '''L'''imited '''C'''ompany) เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทจำกัด ประเภทมหาชน
 
==การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน==
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<ref>http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=950&filename=law</ref>ใหม่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัททำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนบริษัท จำกัดมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการพอสมควร เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้ง จำนวนบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วน กำหนดระยะเวลาบอกกล่าวการประชุม และที่สำคัญเรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ที่มีการกำหนดระยะ เวลาและรายการที่ต้องประกาศไว้แตกต่างจากเดิม โดยขั้นแรกจะกล่าวถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัดก่อน ดังนี้
 
การจดทะเบียนบริษัทจำกัด<ref>http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=369</ref>
 
บุคคล ใดๆ ที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทเป็นของตนเอง จำต้องรู้โครงสร้างเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัดก่อน เพื่อนำมาเป็นข้อมูล จัดเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งโครงสร้างของบริษัทจำกัด มีดังต่อไปนี้
 
==โครงสร้างของบริษัทจำกัด==
# ต้องมีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 7 คน โดยตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขใหม่ มาตรา1097 บัญญัติว่า บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะเริ่มก่อการตั้งบริษัทจำกัดก็ได้...ซึ่งหมายความว่า บริษัทจำกัดต้องมีผู้ร่วมลงทุน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งแตกต่างจากเดิมซึ่ง กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยการแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ง่ายขึ้น เพราะต้องหา ผู้ร่วมลงทุนน้อยลง
# มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096
# มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1117
# ความรับผิดของผู้ถือหุ้นมีจำกัด กล่าวคือ จะมีเฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น (การชำระค่าหุ้น)ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096
# ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายนิติบุคคล]]
555++
{{โครงบริษัท}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม