ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

 
*'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)''' สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
*สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์
*'''หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
*'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
*'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)''' สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
*'''หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)'''
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
*'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)''' สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 
 
===หลักสูตรปริญญาเอก===
*'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' สาขาวิชาจิตวิทยา
*'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
 
==วิทยาเขต==
ผู้ใช้นิรนาม