ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

*Finance
*Management Information Systems
 
===หลักสูตรปริญญาโท===
 
*'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*'''หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.)'''
#สาขาวิชาภาพยนตร์-วีดิทัศน์
 
==วิทยาเขต==
ผู้ใช้นิรนาม