ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริหารเภสัชกิจ"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{เภสัชศาสตร์}} หมวดหมู่:เภสัชกรรม {{โครง}}"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{เภสัชศาสตร์}} หมวดหมู่:เภสัชกรรม {{โครง}}")
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''บริหารเภสัชกิจ''' ({{lang-en|Pharmaceutical Administration}}) เป็นกลุ่มวิชาที่เรียนในคณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการจัดการบริหารในงานทางเภสัชกรรม ประกอบด้วยวิชาที่ต้องเรียนดังนี้
 
# การบริหารเภสัชกิจ
# [[การตลาด]]ยา
# [[พฤติกรรมองค์กร]]ทางเภสัชกรรม
# การวิจัยทาง[[การตลาด]]ยา
 
== การบริหารเภสัชกิจ ==
* ลักษณะกระบวนวิชาประกอบด้วย การบริหารจัดการ [[การตลาด]] [[การวิเคราะห์โอกาส]] [[หลักการตัดสินใจ]] [[การบริหารเวชภัณฑ์]] [[การบริหารการเงิน]]และงบประมาณขององค์กรเภสัชกิจ
* วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการของการบริหารจัดการเภสัชกิจ และนำไปประยุกต์กับองค์กรเภสัชกิจได้
 
== การตลาดยา ==
* ลักษณะกระบวนวิชาประกอบด้วย หลักการตลาดยา [[พฤติกรรมของตลาด]] การจูงใจแพทย์ผู้เขียนใบสั่งยาและผู้ป่วย การพัฒนาเภสัชภัณฑ์การแข่งขัน และการส่งเสริมการตลาดของเภสัชภัณฑ์
* วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการต่างๆ ของการตลาดยา และนำไปประยุกต์ได้
 
== พฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกิจ ==
* ลักษณะกระบวนวิชา ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประเภทของการวิจัยการตลาดยา รวมทั้งขั้นตอนของการวิจัย การเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการรายงานผล และการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
* วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถ
# นักศึกษา ได้ศึกษาแนวทาง และ ขั้นตอนของกระบวนวิชาการวิจัยการตลาดยา
# ศึกษา และเรียนรู้ การเลือกวิธีการทางสถิติ
 
== การวิจัยทางการตลาดยา ==
* ลักษณะกระบวนวิชา ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประเภทของการวิจัยการตลาดยา รวมทั้งขั้นตอนของการวิจัย การเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการรายงานผล และการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
* วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถ
# นักศึกษา ได้ศึกษาแนวทาง และ ขั้นตอนของกระบวนวิชาการวิจัยการตลาดยา
# ศึกษา และเรียนรู้ การเลือกวิธีการทางสถิติ
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
{{เภสัชศาสตร์}}
 
571

การแก้ไข