ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรียงความ"

(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เรียงความ''' เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดเป็นเรื่อง โดยแสดงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และความเข้าใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย
 
ในความหมายที่เฉพาะทางมากขึ้น '''เรียงความ''' จะหมายถึงการเขียนที่มีรูปแบบค่อนข้างตายตัว กล่าวคือประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ซึ่งแตกต่างจาก[[ความเรียง]]ที่มีรูปแบบในการเขียนที่กว้างกว่า ในความหมายนี้ เรียงความที่ดีจะต้องมี
* '''เอกภาพ''' คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายความว่าไม่ให้เขียนนอกเรื่อง
* '''สัมพันธภาพ''' คือ ความสัมพันธ์กัน หมายถึง ข้อความแต่ละข้อความหรือแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
* '''สารัตถภาพ''' คือ การเน้นสาระสำคัญของย่อหน้าแต่ละย่อหน้า และของเรื่องทั้งหมด โดยใช้ประโยคสั้น ๆ สรุปกินความทั้งหมด
 
== เรียงความกับความเรียง ==
คำสองคำนี้มักถูกใช้สับสนกัน ถ้าพิจารณาในความหมายที่กว้างของเรียงความ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียบเรียงความคิดแล้ว [[ความเรียง]]ก็จะจัดว่าเป็นเรียงความรูปแบบหนึ่ง
ดังที่[[ฐะปะนีย์ นาครทรรพ]]ได้กล่าวไว้ว่า "...ความเรียงนั้นก็คือ เรียงความ อย่างหนึ่งนั่นเอง มีผู้เทียบให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Essay"{{อ้างอิง}}
 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในความหมายเฉพาะทางเราจะพบว่าความเรียงนั้นสามารถมีขอบเขต และกลวิธีในการเขียนได้มากกว่า{{อ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:วรรณกรรมทั่วไป]]
{{โครงภาษา}}
ผู้ใช้นิรนาม