ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

| [[วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]|| align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]]|| align="center"| พ.ศ. 2555 || || || || || {{อยู่}}|| || || || || || || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}||
|-
| [[คณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]]|| align="center"|[[พัทลุง]]|| align="center"| พ.ศ. 2559 || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม