ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

(/* เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเชิงวัตถุ ลึกลับไม่มีการคาดกา)
* [[Fortran]] 2003
* [[JADE]]
* [[Java]]
* [[Javascript]]
* [[Modula-3]]
ผู้ใช้นิรนาม