ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

 
== ประสบการณ์การทำงาน ==
ในปีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.31 2557กรกฎาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[2557[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref>
*นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย
*โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
*ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คระกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา
*โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับพิทักษ์สถาบันพระมหากษตริย์
*โฆษกคณะกรรมาธิการสามัญศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
*กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
*ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
*สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551
*บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อสมท.
*กรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
*กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็นเอ็นเรดิโอ จำกัด และผู้อำนวยการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
*ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
 
*กรรมาธิการใน-เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref>
*ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำ-รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาคนที่สาม
-กรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
สมาชิกวุฒิสภา 2554-2557
*-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
*-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับพิทักษ์สถาบันพระมหากษตริย์
สมาชิกวุฒิสภา 2551-2554
*-ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
*นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย
*กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็นเอ็นเรดิโอ จำกัด และผู้อำนวยการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
*บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อสมท.
*กรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม