ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

| นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล<br />นางนวลนภา ธนศักดิ์ <br/>นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
|| ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2558 - 84 พ.ย. 2559 <br /><br /><br /><br />
|-
| นางนวลภา ธนศักดิ์<br />นายอาจิน จิรชีพพัฒนา <br/>
|| รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|| 85 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน <br /><br /><br /><br />
|}
===หมายเหตุ===
31,492

การแก้ไข