ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

*พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม ที่ “พระครูวินัยโกศล”
*พ.ศ. 2498 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระวินัยโกศล”
*ีพ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวินยาภรณ์”
*พ.ศ. 2526 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพกวี”
*พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมดิลก”
118

การแก้ไข