ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันตกหรือคิปชัก (Werstern Turkic or Kipchak) ได้แก่ [[ภาษาตาตาร์]] [[ภาษาคาซัค]] [[ภาษาคีร์กีซ]] [[ภาษาการากัลปัก]] [[ภาษาบัศกีร์]]
 
=== สาขาภาษามองโกลมองโกลิค (Mongolic subfamily) ===
มีผู้พูดประมาณ 3 ล้านคน ใช้มากใน[[ประเทศมองโกเลีย]] [[เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน]] ดินแดน[[จุงกาเรีย]]ใน[[ประเทศจีน]] [[สาธารณรัฐคัลมืยคียา]]และ[[สาธารณรัฐบูรยาเทีย]]ใน[[ประเทศรัสเซีย]] แบ่งออกได้ดังนี้
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันตกหรือออยรัท (Western Mongol or Oirat) ได้แก่ ภาษาออยรัท ภาษาคาลมิก ภาษาตอร์กุต
83

การแก้ไข