ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า"

= 6 x 10^14 เฮิรทซ์
 
== สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ==
สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่
6. ไม่มีประจุไฟฟ้า
7. คลื่นสามารถแทรกสอด สะท้อน หักเห และเลี้ยวเบนได้
 
 
==ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์==
3

การแก้ไข