ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

/* เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเชิงวัตถุ ลึกลับไม่มีการคาดกา
(/* เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเชิงวัตถุ ลึกลับไม่มีการคาดกา)
แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบดังเดิมมักนิยมใช้ [[การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ]] (Procedural Programming) ซึ่งให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่ทำ โดยแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆตามลำดับขั้นตอนการทำงาน แต่แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นให้ความสำคัญกับ ข้อมูล(data) และ พฤติกรรม(behavior) ของวัตถุ และความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุกันมากกว่า
 
== เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ และเชิงวัตถุ ลึกลับไม่มีการคาดการเอาไว้ ==
 
ตัวอย่างตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
ผู้ใช้นิรนาม