ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 
* '''<big>มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ/วิทยาลัยในกำกับรัฐ/สถาบันในกำกับรัฐ</big>'''
# [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรบูรพา]] (การศึกษาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต:ศษกศ.บ.)
# [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์มกุฏราชวิทยาลัย]] (พุทธศึกษาศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธศษ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
# [[หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ]] [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศิลปากร]] (การศึกษาบัณฑิตศาสตรบัณฑิต:กศศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 
* '''<big>มหาวิทยาลัยราชภัฎ</big>'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพระนครศรีอยุธยา]] (ครุศาสตร์บัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชราชนครินทร์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 
* '''<big>มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน</big>'''
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
148

การแก้ไข