ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# [[คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 
* '''มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ/วิทยาลัยในกำกับรัฐ/สถาบันในกำกับรัฐ'''
# [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ]] [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 
* '''มหาวิทยาลัยราชภัฎ'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 
* '''มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน'''
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
146

การแก้ไข