ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาด้าน [[ศึกษาศาสตร์]] หรือ [[ครุศาสตร์]] (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดที่ [[รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย]]
 
* '''มหาวิทยาลัยของรัฐ/วิทยาลัยของรัฐ/สถาบันของรัฐ'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
# คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 
* '''มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ/วิทยาลัยในกำกับรัฐ/สถาบันในกำกับรัฐ'''
# [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# คณะครุศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 
* '''มหาวิทยาลัยราชภัฎ'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 
* '''มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน'''
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
146

การแก้ไข