ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาด้าน [[ศึกษาศาสตร์]] หรือ [[ครุศาสตร์]] (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดที่ [[รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย]]
 
'''มหาวิทยาลัยของรัฐ/วิทยาลัยของรัฐ/สถาบันของรัฐ'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานครพนม]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามหาสารคาม]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[วิทยาลัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยารามคำแหง]] (การศึกษาบัณฑิตศาตรบัณฑิต :กศศษ.บ.)
# [[คณะสาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิตศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
# คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
 
'''มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ/วิทยาลัยในกำกับรัฐ/สถาบันในกำกับรัฐ'''
# [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเชียงใหม่]] (ครุศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงพะเยา]] (การศึกษาศาตรบัณฑิต บัณฑิต:ศษกศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบูรพา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (ศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):ศษพธ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีศรีนครินทรวิโรฒ]] (การศึกษาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต:ศษกศ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสวนดุสิต]] (ครุศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 
'''มหาวิทยาลัยราชภัฎ'''
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์)บัณฑิต:พธ.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
 
'''มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน'''
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามฟาฏอนี]] (การศึกษาบัณฑิตศาสตรบัณฑิต:กศศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|โครงการจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# คณะครุศาสตร์ [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวงษ์ชวลิตกุล]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
# คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
 
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
:* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] กำลังเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรม ในครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556)
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะ (มหาวิทยาลัย)]]
146

การแก้ไข