ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image =
| title = หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์}}
| group1 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|วิทยาเขตบางเขนอัตลักษณ์}}]]
| list1 = [[เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์|เพลงพระราชนิพนธ์]] • [[ต้นนนทรี|ต้นนทรี]] • [[ชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ครุยวิทยฐานะ]]
| list1 = [[คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตร]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมง]] • [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|มนุษยศาสตร์]] • [[คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วนศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สังคมศาสตร์]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สิ่งแวดล้อม]] • [[คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อุตสาหกรรมเกษตร]] • [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เทคนิคการสัตวแพทย์]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| บัณฑิตวิทยาลัย ]]
 
| group2 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|{{color|white|วิทยาเขตกำแพงแสนบางเขน}}]]
| list2 = [[คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตร]] กำแพงแสน• [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ประมง กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมง]] • [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์มนุษยศาสตร์]] กำแพงแสน• [[คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วนศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์การกีฬา]] • [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สังคมศาสตร์]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สิ่งแวดล้อม]] [[คณะประมงอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมงอุตสาหกรรมเกษตร]] • [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เทคนิคการสัตวแพทย์]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| บัณฑิตวิทยาลัย ]]
 
| group3 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชากำแพงแสน|{{color|white|วิทยาเขตศรีราชากำแพงแสน}}]]
| list3 = [[คณะวิทยาการจัดการเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาการจัดการเกษตร กำแพงแสน]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กำแพงแสน]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์ ศรีราชาการกีฬา]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์]] ศรีราชา• [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์]] • [[คณะพาณิชยนาวีนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|พาณิชยนาวีนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมง]]
 
| group4 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติศรีราชา|{{color|white|วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติศรีราชา}}]]
| list4 = [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา]] • [[คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์ ศรีราชา]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สาธารณสุขศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา]] • [[คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|พาณิชยนาวีนานาชาติ ]]
 
| group5 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ|{{color|white|วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ}}]]
| group5 = [[สถาบันสมทบ|{{color|white|สถาบันสมทบ}}]]
| list5 = [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สาธารณสุขศาสตร์]]
| list5 = [[วิทยาลัยการชลประทาน]] • [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]]
 
| group6 = [[สถาบันสมทบ|{{color|white|สถาบันสมทบ}}]]
| list56 = [[วิทยาลัยการชลประทาน]] • [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]]
| list6 = [[สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] • [[สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์สัตว์]] • [[สถาบันวิจัยอินทรีย์เพื่อการค้นคว้าและวิจัยพืชศาสตร์]] • [[สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร]]
 
| group7 = สำนักสถาบัน
| list67 = [[สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] • [[สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์สัตว์]] • [[สถาบันวิจัยอินทรีย์เพื่อการค้นคว้าและวิจัยพืชศาสตร์]] • [[สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร]]
| list7 = [[สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อธิการบดี]] • [[สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุด]] • [[สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุดกำแพงแสน]] • [[สำนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|กฎหมาย]] • [[สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทะเบียนและประมวลผล]] • [[สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประกันคุณภาพ]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน)]]
 
| group8 = โครงการจัดตั้งสำนัก
| list78 = [[สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อธิการบดี]] • [[สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุด]] • [[สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุดกำแพงแสน]] • [[สำนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|กฎหมาย]] • [[สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทะเบียนและประมวลผล]] • [[สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประกันคุณภาพ]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน)]]
| list8 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี|วิทยาเขตสุพรรณบุรี]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]]
 
| group9 = องค์กรนิสิตโครงการจัดตั้ง
| list89 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี|วิทยาเขตสุพรรณบุรี]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]]
| list9 = [[องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|องค์การนิสิต]] • [[สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต]] • [[องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|องค์การบริหาร องค์การนิสิต]] • [[รายนามชมรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ชมรมนิสิต]] • [[รายนามสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สโมสรนิสิต]] • [[รายนามชุมนุมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ชุมนุมนิสิต]]
 
| group10 = อื่นๆองค์กรนิสิต
| list10 = [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]]องค์การนิสิต • [[อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] • [[พิพิธภัณฑ์มด]] • [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยุ มก.องค์การนิสิต]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ร.ร.สาธิตเกษตร]]สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|ร.ร.สาธิตเกษตรสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน องค์การนิสิต]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์บางเขน]]องค์การบริหาร • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หนองโพองค์การนิสิต]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายนามชมรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนชมรมนิสิต]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายนามสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หัวหินสโมสรนิสิต]] • [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รายนามชุมนุมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลเทคนิคสัตวแพทย์ชุมนุมนิสิต]] • [[ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ]] • [[สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์]] • [[สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
| group11 = อื่นๆ
| list11 = [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] • [[อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] • [[พิพิธภัณฑ์มด]] • [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยุ มก.]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ร.ร.สาธิตเกษตร]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|ร.ร.สาธิตเกษตร กำแพงแสน]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์บางเขน]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน]] • [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลเทคนิคสัตวแพทย์]] • [[ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ]] • [[สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์]] • [[สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|หมวดหมู่}}]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|{{color|white|โครงการ}}]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|{{color|white|สถานีย่อย}}]]
}}<noinclude>
1,204

การแก้ไข