ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
! colspan = "3" style="background: #AC1A07" align="center" | <span style="color:White"> มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
|-
! style="background: #F5821Fb53c40; color:white;"| รองอธิการบดี
! style="background: #F5821Fb53c40; color:white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ
382

การแก้ไข