ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การแบ่งตามวัฒนธรรม เป็นการแบ่งตามหลักมานุษยวิทยา โดยใช้เกณฑ์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ [[ไทน้อย]] [[ไทใหญ่]] และ[[ไทยสยาม]]
==== ไทน้อย ====
ตระกูลชาติพันธุ์ไทน้อย หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง ประกอบด้วยในลาว จนถึงลุ่มแม่น้ำดำ-แดง ในเวียดนาม แล้วเลยไปจนถึงตอนใต้ของจีน เอกลักษณ์ตระกูลชาติพันธุ์ไทน้อย คือ มีการปลูกเรือนแบบยาวลึกเข้าไป และไม่มีการเล่นระดับที่ซับซ้อนมาก ในสถาปัตยกรรมขั้นสูงมีการประดับตกแต่งที่ค่อนข้างน้อย เน้นความอ่อนช้อยของศิลปะ แต่เสื้อผ้าอาจจะมีเครื่องประดับมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว]] [[ไทดำ]](ภาษาไทยเรียกว่าลาวโซ่ง) [[ไทขาว]] [[ไทแดง]] [[ชาวไทพวน|ไทพวน]](ภาษาไทยมักจะเรียกว่าลาวพวน) [[ไทฮ่างตง]] [[ตูลาว]] [[หลี]] [[เจียมาว]] [[เกลาว]] [[ลาติ]] [[ลาคัว]] [[ลาฮา]] [[จาเบียว]] [[เบ]] [[ภาษาแสก|ไทแสก]](ลาวใช้ไทแซก) [[ลักเกีย]] [[คำ (กลุ่มชาติพันธุ์)|คำ]] [[สุย]] [[มู่หล่าว]] [[เมาหนาน]] [[ภาษาญ้อ|ไทญ้อ]] [[ผู้ไท|ภูไท]] [[ต้ง]] [[จ้วง]] [[คัง]] [[นุง]] [[โท้]] เป็นต้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายกว่าไทใหญ่ โดยเฉพาะด้านภาษา ซึ่งมีกลุ่มภาษาทั้ง 3 กลุ่ม รวมถึง[[ภาษากะได]] ด้วย
 
==== ไทใหญ่ ====
 
==== กลุ่มภาษาไท ====
หมายถึงกลุ่มชนที่ใช้ภาษาไท เช่น [[ไทดำ|ไทดำ (ลาวโซ่ง)]] [[ไทยวน|ไทยวน (ลาวยวน)]] [[ไทขาว]] [[ไทยสยาม]] [[ไทฮ่างตง]] [[ไทแดง]] [[ภาษาพวน|ไทพวน (ลาวพวน)]] [[ตูลาว]] [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว (ลาว)]] [[ภาษาญ้อ|ไทญ้อ]] [[ผู้ไท]] [[ไทยอีสาน|ไทยอีสาน (ลาว)]] [[อาหม]] [[อ่ายตน]] [[คำตี่]] [[คำยัง]] [[พ่าเก]] [[ไทขึน (ไทเขิน)]] [[ไทใหญ่|ไทใหญ่ (ฉาน)]] [[ไทลื้อ]] [[ไทเหนือ]] [[ปายี]] [[ไทถาน]] [[ไทยอง]] [[ไทหย่า]] [[จ้วง]] [[นุง]] [[ต่าย]] (โท้) [[ตุรุง]] [[นาง]] และ [[ปูยี]] เป็นต้น
 
=== แบ่งตามประเทศในปัจจุบัน ===
==== [[ประเทศไทย]] ====
ในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได โดยเฉพาะไทยสยาม เป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดประกอบด้วย [[ไทใหญ่|ไทใหญ่ (ฉาน เงี้ยว)]] [[ไทลื้อ|ไทลื้อ]] [[ไทขึน|ไทขึน (ไทเขิน)]] [[ไทยอง|ไทยอง]] [[ไทยวน|ไทยวน]] [[ชาวไทดำ|ไทดำ (ลาวโซ่ง)]] [[ไทยสยาม]] [[ผู้ไท|ภูไท (ญ้อ, โย้ย)]] [[ภาษาพวน|ไทพวน (ลาวพวน)]] [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทอีสาน (ไทลาว)]] [[ลาวแง้ว|ลาวแง้ว]] [[ภาษาแสก|ไทแสก]] [[ลาวครั่ง]] [[ไทกลา]] [[ไทหย่า]] [[ลาวตี้]] [[ลาวเวียง]] [[ลาวหล่ม]] และ [[คำตี่]]
 
==== [[ประเทศลาว]] ====
ในประเทศลาวก็เช่นเดียวกันกับไทย ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได เป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศ ประกอบด้วย [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว]] [[ลาวตี้]] [[ลาวเวียง]](ภาษาลาวเรียกว่าไทเวียงและแค่เป็นคำสำหรับเรียกคนไทลาวที่มาจากเวียงจันทน์ ไม่ใช่ไทอีกกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริง) [[ลาวหล่ม]] [[ชาวผู้ไท]] [[ชาวไทขาว]] [[ชาวไทดำ|ชาวไทดำ (ลาวโซ่ง)]] [[ชาวไทแดง]] [[ชาวไทเหนือ]] [[ชาวผู้เอิน]] [[ชาวไทยวน|ชาวไทยวน (ลาวยวน)]] [[ชาวไทลื้อ]] ชาวไทพวน (ลาวพวน) ชาวไทกะเลิง ชาวไทญ้อ และ ชาวไทแสก (ลาวใช้ไทแซก)
 
==== [[ประเทศจีน]] ====
ผู้ใช้นิรนาม