ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 
=== หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปริญญาบัตร 21 สาขาวิชา=== ได้แก่
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิชาฟิสิกส์
* หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
* หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF 2ARTS สาขาวิชา: ได้แก่B.A.)
** สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ)
*หมายเหตุ* สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์(Animation และProduction) สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์(*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
* การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)
** สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
** สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ (Television Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
** สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
** สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) มี 2 สาขาวิชา
*** การศึกษาระหว่างประเทศ
*** เอเชียอาคเนย์ศึกษา
 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
*หมายเหตุ สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ และ สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
** เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
** การเงิน (Finance)
** ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
** การตลาด (Marketing)
** การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)
 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
** สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) (*) หยุดรับนักศึกษา
** วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
** เคมี (Chemistry)
** วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
** วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
** ฟิสิกส์ (Physics)
 
* หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)
* หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต* สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
 
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)
** วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 
=== หลักสูตรปริญญาโท ===
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration in Business Modeling and Development : M.B.A)
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ) (Business Modeling and Development)
 
* การจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management in International Hospitality Management : M.M)
* การจัดการมหาบัณฑิต* สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) (International Hospitality Management)
 
== อ้างอิง ==
382

การแก้ไข