Difference between revisions of "สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ"

Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
== ประวัติ ==
'''สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ''' จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]] ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยได้ยุบรวมสภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเข้าด้วยกันและให้โอนอำนาจหน้าที่มาเป็นของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 
== อ้างอิง ==
Anonymous user