ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งในลักษณะนี้เรียกว่า '''พระฐานานุกรม''' ทุกรูปจัดเป็นพระมีสมณศักดิ์เหมือนพระสมณศักดิ์ที่ทรงแต่งตั้ง พระในตำแหน่งเหล่านี้บางทีเรียก'''ประทวนสัญญาบัตร''' บ้าง '''ฐานาประทวน''' บ้าง และเนื่องจากสมณศักดิ์เหล่านี้[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ไม่ได้พระราชทานเอง ดังนั้นเมื่อพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ที่ได้ตั้งฐานานุกรมไว้[[มรณภาพ]] ตำแหน่งฐานานุกรมต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดไปด้วย เรียกกันในภาษาปากว่า '''พระครูม่าย''' หรือ '''ฐานาม่าย''' จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมใหม่
 
ในอดีต ตำแหน่งฐานานุกรมบางตำแหน่งมีลำดับสมณศักดิ์สูงกว่า[[พระมหาเปรียญ]]เปรียญ จึงมีบางครั้งที่พระมหาเปรียญก็อาจได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมบ้าง ซึ่งเรียกกันในภาษาปากว่า '''ฐานาทรงเครื่อง''' หรือ '''พระครูทรงเครื่อง''' คือมีทั้งตำแหน่งมหาเปรียญและฐานานุกรมในคราวเดียวกัน
 
== ประเภทของฐานานุกรม ==
ฐานานุกรมแบ่งได้ 4 ตำแหน่ง ได้แก่
# '''ฐานานุกรมชั้นพระราชาคณะ''' ตำแหน่งนี้มีเฉพาะฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น มี 2 ตำแหน่งคือ พระราชาคณะปลัดขวาและพระราชาคณะซ้าย (บางสมัยอาจมีพระราชาคณะปลัดกลาง) และฐานานุกรมชั้นนี้สามารถตั้งฐานานุกรมได้ 3 ตำแหน่งเหมือน[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญทั่วไป
 
# '''ฐานานุกรมชั้นพระครูปลัดมีราชทินนาม''' พระครูปลัดมีราชทินนามเป็นฐานานุกรมของ[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ขึ้นไปจนถึง[[สมเด็จพระราชาคณะ]] เมื่อได้ตั้งฐานานุกรมชั้นนี้แล้ว ต้องไปแจ้งที่กรมการศาสนาเพื่อขึ้นทะเบียน และจัดนิตยภัตถวายเช่นเดียวกับ[[พระครูสัญญาบัตร]]ทั่วไป
=== ฐานานุกรมชั้นพระราชาคณะ ===
# ฐานานุกรมชั้นพระครูอื่น คือ ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไปจนถึงฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชบางตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่มีคำว่า "พระครู" นำหน้า เช่น พระครูปลัด พระครูวินัยธร เป็นต้น
ตำแหน่งนี้มีเฉพาะฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น มี 2 ตำแหน่งคือ พระราชาคณะปลัดขวาและพระราชาคณะซ้าย(บางสมัยอาจมีพระราชาคณะปลัดกลาง) และฐานานุกรมชั้นนี้สามารถตั้งฐานานุกรมได้ 3 ตำแหน่งเหมือน[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญทั่วไป
 
=== ฐานานุกรมชั้นพระครูปลัดมีราชทินนาม ===
พระครูปลัดมีราชทินนามเป็นฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปจนถึง[[สมเด็จพระราชาคณะ]] เมื่อได้ตั้งฐานานุกรมชั้นนี้แล้ว ต้องไปแจ้งที่กรมการศาสนาเพื่อขึ้นทะเบียน และจัดนิตยภัตถวายเช่นเดียวกับ[[พระครูสัญญาบัตร]]ทั่วไป
 
=== ฐานานุกรมชั้นพระครูอื่น ===
คือ ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไปจนถึงฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชบางตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่มีคำว่า "พระครู" นำหน้า เช่น พระครูปลัด พระครูวินัยธร เป็นต้น
 
อนึ่ง พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช 4 ตำแหน่งที่อยู่อยู่ระหว่างพระราชาคณะปลัดซ้ายกับพระครูวินัยธร มีสิทธิ์รับพระราชทานนิตยภัตเช่นเดียวกับพระครูปลัดมีราชทินนาม
# '''ฐานานุกรมชั้นธรรมดา''' ฐานานุกรมชั้นนี้เป็นของพระราชาคณะชั้นสามัญ มี 3 ตำแหน่งคือ พระปลัด พระสมุห์ และพระใบฎีกา ไม่มีคำว่าพระครูนำหน้า
 
=== ฐานานุกรมชั้นธรรมดาในสมเด็จพระสังฆราช ===
; [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ฐานานุกรมชั้นนี้เป็นของพระราชาคณะชั้นสามัญ มี 3 ตำแหน่งคือ พระปลัด พระสมุห์ และพระใบฎีกา ไม่มีคำว่าพระครูนำหน้า
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/063/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref>
 
* '''พระมหานายก''' ''พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
== รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/063/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref> ==
* '''พระมหาจุลนายก''' ''พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาลธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ สกลสังฆประธานมหาเถรคณะกิจการีบรรหารธุรการี คณาธิสมุหบดีศรีรัตนคมกาจารย์ธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวาซ้าย
{{Col-begin}}
* '''พระจุลนายก''' ''ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
{{Col-2}}
* '''พระครูวิสุทธิธรรมภาณ'''
* '''พระครูประสาทพุทธปริตร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูสรภัญญประกาศ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูนิเทศธรรมจักร'''
* '''พระครูสังฆสิทธิกร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูพิศาลวินัยวาท'''
* '''พระครูประสาทพุทธปริตร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูประสิทธิ์พุทธมนต์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูสรภัญญประกาศ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูสรนาทวิเศษ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูนิเทศธรรมจักร'''
* '''พระครูพิทักษ์ธุรกิจ'''
* '''พระครูสังฆสิทธิกร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==; รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)]] องค์ที่ 18 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/106/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๐๖ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๔-๕</ref>==
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/106/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๐๖ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๔-๕</ref>
* '''พระมหาคณิศร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลมหาคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการพุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล คณกิจบรรหารธุรการีสกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี สมุหนายกบดีศรีธรรมภาณกาจารย์รัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย ขวา
* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูวินยาภิวุฒิ'''
* '''พระครูสุตตาภิรม'''
* '''พระครูธรรมาธิการ''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวิจารณ์ภารกิจ''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูโฆสิตสุทธสร''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูอมรสรนาท''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิลาสบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆวิธาน'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูสุตตาภิรม'''
* '''พระครูวิจารณ์ภารกิจ''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูอมรสรนาท''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิพัฒบรรณกร'''
* '''พระครูสังฆวิธาน'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==; รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]] องค์ที่ 17<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/114/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๑๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref> ==
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/114/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๑๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref>
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์ทักษิณคณาธิกร''' ''อัครศาสนกิจบรรหารสุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถราธิการธุรการีเถรกิจการี สมุหคณาธิบดีศรีธรรมภาณกาจารย์รัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย ขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์''' ''อัครศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูพรหมวิหาร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิศาลสรคุณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==; รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)]] องค์ที่ 16<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/102/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๐๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕-๖</ref> ==
ตั้งฐานานุกรมได้ 16 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/102/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๐๒ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕-๖</ref>
* '''พระมหาคณานุศิษฏ์''' ''สังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรธรรมสาทก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์''[[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลคณานุศาสก์มหาคณานุศิษฏ์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณสังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรศาสนกิจบรรหารธรรมสาทก พุทธปาพจนดิลกมหาเถราธุรกิจจการีเถรกิจจการี สมุหคณาธิบดีศรีธรรมภาณกาจารย์รัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย ขวา
* '''พระจุลคณานุศาสก์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธุรกิจจการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูพรหมวิหาร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิศาลสรคุณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูพิพัฒนบรรณกิจ'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==; รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]] องค์ที่ 15<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/045/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๔๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๔</ref> ==
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/045/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๔๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๔</ref>
* '''พระมหาคณานุศิษฏ์''' ''สังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระจุลคณานุศาสน์มหาคณานุศิษฏ์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณสังฆอิสริยาลงกรณ์ สุนทรศาสนกิจบรรหารธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถราธิการธุรการีเถรกิจจการี สมุหคณาธิบดีศรีธรรมภาณกาจารย์รัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย ขวา
* '''พระจุลคณานุศาสน์''' ''วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูพรหมวิหาร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิศาลสรคุณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูพิพัฒนบรรณกิจ'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==; รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)]] องค์ที่ 14 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/038/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๗</ref>==
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/038/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๗</ref>
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์ทักษิณคณาธิกร''' ''อัครศาสนกิจบรรหารสุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถราธิการธุรการีเถรกิจจการี สมุหคณาธิบดีศรีธรรมภาณกาจารย์รัตนคมกาจารย์'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย ขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์''' ''อัครศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูพรหมวิหาร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิศาลสรคุณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==; รายนามฐานานุกรม ใน[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)]] องค์ที่ 9 <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/017/112.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙ หน้า ๑๑๔-๑๑๕</ref>==
ตั้งฐานานุกรมได้ 16 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/036/388.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 389-390</ref>
* '''พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจาริย์''' ''ญาณวิมลสกลคณิศร อุดรสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต''
* '''พระครูปลัดสัมพิพรรฒศีลาจารย์''' ''ญาณวิมล สกลคณิศร อุดรสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต''
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร''' ปเรียญ
* '''พระครูปลัดวาจีคณานุสิชฌน์''' ''สังฆอิศริยาลังการ วิจารณกิจโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต''
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ''' ปเรียญ
* '''พระครูปลัดอุทิจยานุสาสน์''' ''วิจารโณภาษภาคยคุณ สุนทรสังฆานุคติ วิสุทธิสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต''
* '''พระครูวรวงษา'''
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูพรหมวิหาร'''
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูเมธังกร'''
* '''พระครูธรรมราต'''
* '''พระครูสังฆวิจารณ์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โศภน'''
* '''พระครูญาณวิสุทธ์'''
* '''พระครูวินัยธรรม'''
* '''พระครูวรวงษา'''
* '''พระครูธรรมรูจี'''
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูวินัยธรรม'''
* '''พระครูสังฆวิจารณ์'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
==รายนามฐานานุกรม ในพระอัฐิ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส]] [[สมเด็จพระสังฆราช]]เจ้าองค์ที่ 7==
* '''พระทักษิณคณิสสร''' ''บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดขวา
* '''พระอุดรคณารักษ์''' ''อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดซ้าย
* '''พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ''' ''พิศาลวรกิจโกศล โสภณศีลาจารนืวิฐ พิพิธมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต'' [[พระราชาคณะ]]ปลัดกลาง
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูวิทยาคม''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูอุดมสังวร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูอมรวิไชย''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูไกรสรศักดิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวิสุทธิสมโพธิ์''' พระครู[[วิปัสสนา]]
* '''พระครูนิโรธรักขิต''' พระครู[[วิปัสสนา]]
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูสุนทรโฆสิต''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูสังฆบริรักษ์'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูอุดมสังวร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูไกรสรศักดิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูนิโรธรักขิต''' พระครูวิปัสสนา
* '''พระครูวิจิตรโฆษา''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูสังฆบริรักษ์ธรรมธร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นต่างๆ ==