ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

 
=== สาขาภาษามองโกล (Mongolic subfamily) ===
มีผู้พูดประมาณ 3 ล้านคน ใช้มากใน[[ประเทศมองโกเลีย]] [[เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน]] ดินแดน[[จุงกาเรีย]]ใน[[ประเทศจีน]] [[สาธารณรัฐคัลมืยคียา]]และ[[ไซบีเรียสาธารณรัฐบูรยาเทีย]]ใน[[ประเทศรัสเซีย]] แบ่งออกได้ดังนี้
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันตกหรือออยรัท (Western Mongol or Oirat) ได้แก่ ภาษาออยรัท ภาษาคาลมิก ภาษาตอร์กุต
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันออกหรือคาลฆา (Eastern Mongol or Khalkha) ได้แก่ ภาษาคาลฆา ภาษาเบอร์ยัท ภาษาคอร์ชิน ภาษาออร์ดอส ภาษาทูเมต ภาษาฌาฮาร์
* กลุ่มภาษาต้าเอ้อร์ (Daur) ได้แก่ ภาษาต้าเอ้อร์
 
=== สาขาภาษาตุงกุส (Tungusic subfamily) ===
83

การแก้ไข