ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

* กลุ่มภาษาเตอร์กเหนือ (Northern Turkic) ได้แก่ ภาษายาคุท ภาษาดอลกัน ภาษาอูเรียงกัต
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันออกหรือชากาไตย (Eastern Turkic or Chagatai) ได้แก่ [[ภาษาอุยกูร์]] [[ภาษาอุซเบก]]
* กลุ่มภาษาเตอร์กตะวันตกหรือคิปชัก (Werstern Turkic or Kipchak) ได้แก่ [[ภาษาตาตาร์]] [[ภาษาคาซัค]] [[ภาษาคีร์กีซ]] [[ภาษาการากัลปัก]] [[ภาษาบัศกีร์]]
 
=== สาขาภาษามองโกล (Mongolic subfamily) ===
83

การแก้ไข