ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
|สังกัด = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
|วุฒิ = ศน.บ., พ.ม., MA, <br/>[[นักธรรมชั้นเอก]] [[เปรียญธรรม 4 ประโยค]]
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
}}
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' นามเดิม '''บุญเรือง''' ฉายา '''ปุญฺญโชโต''' อายุ 80 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต)<ref>{{cite web|title=เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-23111053_499.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=11 ตุลาคม 2553|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref><ref>{{cite web|title=เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c21-21300957_486.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=30 กันยายน 2557|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref> และ[[เจ้าอาวาส]][[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
 
ท่านเป็น[[พระธรรมทูต]]รุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น [[ประเทศออสเตรเลีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
 
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547<ref>{{cite web|title=แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF00492551_00022.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=20 กรกฎาคม 2547|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref> แทน[[พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)]] ที่เกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 80 ปี ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 8<ref>{{cite web|title=เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)|url=http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/CCF00492551_00123.pdf|author=มหาเถรสมาคม|publisher=สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม|date=20 กันยายน 2547|accessdate=26 กันยายน 2559}}</ref> จวบจนปัจจุบัน
 
== ลำดับสมณศักดิ์ ==
* พ.ศ. 2510 เป็น[[พระครูสัญญาบัตร]] [[ฐานานุกรม]]ใน[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)]] ที่ ''พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ สุนทรธรรมปฏิภาณอรรถโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุตติกดิลกสถาวีรกิจการี''
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญที่ ''พระสุวีรญาณ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/151/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 88, ตอนที่ 151 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2514, หน้า 7</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ ''พระราชวิสุทธิมุนี ศรีวิเทศศาสนภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/155/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 7</ref>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
|สี1 = pink
|สี2 =
|สี3 = pink
|รูปภาพ =Buddhism_dham_jak.png‎
|ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[พระเทพรัตนดิลก (สมัย ปภสฺสโร)]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = ''ยังอยู่ในตำแหน่ง''
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = พ.ศ. 25?? - ปัจจุบัน
}}
{{สืบตำแหน่ง
|สี1 = orange
|สี2 =
|สี3 = orange
|รูปภาพ =Buddhism_dham_jak.png‎
|ตำแหน่ง = [[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต)
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = ''ยังอยู่ในตำแหน่ง''
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{เรียงลำดับ|ธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|จติยาจารย์]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุติธรรมยุต)]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 4 ประโยค]]