Difference between revisions of "กระทรวงในประเทศไทย"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6643280 สร้างโดย 49.237.164.40 (พูดคุย))
Tags: Mobile edit Mobile web edit
* [[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/099/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536]</ref>
 
=== พ.ศ. 2545 - 15 กันยายน 2559ปัจจุบัน ===
ในช่วงที่ [[ทักษิณ ชินวัตร]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
{{บน}}
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
{{ล่าง}}
 
=== 16 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน ===
ในช่วงที่ [[พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Anonymous user