ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

Edit the name
(Edit the name)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
* สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะคณะเศษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]]
* คณะวิทยาการจัดการ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
ผู้ใช้นิรนาม