ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า"

พระโพธิสัตว์ผู้ที่จะจุติจากสวรรค์ชั้น[[ดุสิต]]ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก่อนจะจุติจะทรงพิจารณา 5 อย่าง เรียกว่า มหาวิโลกนะ 5<ref>[[พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)]], [http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C1%CB%D2%C7%D4%E2%C5%A1%B9%D0 มหาวิโลกนะ], พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์</ref> คือ
 
'''1. กาล (อายุขัยของมนุษย์) '''
 
อายุขัยของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสสังขารและการทำความดี หากทำดีมากขึ้นอายุก็จะเพิ่มขึ้น หากทำดีน้อยอายุขัยก็จะลดลง อายุขัยของมนุษย์อยู่ระหว่าง 10 ปีถึง 1 อสงไขยปี (1 × 10<sup>140</sup> ปี) แต่พระโพธิสัตว์ทรงเลือกอายุขัยมนุษย์ระหว่าง 100-100,000 ปี ถ้าหากน้อยกว่า 100 ปีมนุษย์จะมีจิตใจหยาบช้าเกินกว่าจะฟังธรรมให้แตกจนบรรลุพระนิพพานได้ ถ้าเกิน 100,000 ปีมนุษย์จะเริ่มประมาทความแก่ ความเจ็บ ความตายเพราะอายุยืนความตายมาถึงช้า จะไม่เห็นอริยสัจ 4 หรือธรรมใดๆ
12

การแก้ไข