ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}} <!-- บางย่อหน้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา -->
{{พุทธศาสนา}}
'''พระอารามหลวง''' หรือ '''วัดหลวง''' คือ [[วัด]]ที่[[พระมหากษัตริย์]]หรือ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอแล้วทรงพระราชทานกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงรับไว้เข้าจํานวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง<ref>[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]</ref>
 
== ประวัติ ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! ชื่อวัด !! จังหวัด !! ภูมิภาค !! นิกาย !! สร้อยนามต่อท้าย !! เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
|-
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || [[พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร) ]]
|-
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || [[พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)]]
|-
| [[วัดสุทัศนเทพวรารามนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || [[พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต) (รักษาการ)]]
|-
| [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || [[พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)]]
|-
| [[วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร]] || สระบุรี || ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || [[พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)]]
|-
| [[วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร]] || นครปฐม || ภาค 14 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || [[พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)]]
|-
| [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || [[สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)]]
|-
| [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || [[พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)]]
|-
| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || [[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)]]
|-
| [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || [[พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย)]]
|-
| [[วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || [[พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)]]
|-
| [[วัดเสนาสนารามสนารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || [[พระราชเมธากรกวี (โสภณ ปุญฺญโสภโณ)]]
|-
| [[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || [[พระสุวรรณวิมลศีล (ละเอียด ฐิตปุญฺโญ)]]
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || ราชวรวิหาร || [[พระราชวินัยสุนทร (สําเภา ติสาโร)]]
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร]] || สุโขทัย || ภาค 5 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || [[พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)]]
|-
| [[วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร]] || สุราษฎร์ธานี || ภาค 16 || มหานิกาย || ราชวรวิหาร || [[พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร)]]
|-
| [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร || [[พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)]]
|-
| [[วัดญาณสังวรารามสังวรารามวรมหาวิหาร]] || ชลบุรี || ภาค 13 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร || [[พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)]] (รักษาการ)
|-
| [[วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร]] || นครพนม || ภาค 10 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || [[พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร)]]
|-
| [[วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร]] || เชียงใหม่ || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || [[พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ)]]
|-
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || [[พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิริ)]]
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร || [[พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง ฐานุตฺตโร)]]
|-
| [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระมหาธาตุ]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร || [[พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป)]]
|}