ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

 
{{บทความหลัก|รายชื่อองค์การมหาชน}}
 
องค์การมหาชน แบ่งออกเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยออกเป็น[[พระราชกฤษฎีกา]] จำนวน 3839 แห่ง<ref>[http://powww.opdcparliament.go.th/orgewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/parcy/010.php?cat_id=1pdf องค์การมหาชนวาระปฏิรูปพิเศษ ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม7: พ.ร.บ. 2542การปฏิรูปองค์การมหาชน]สภาปฏิรูปแห่งชาติ</ref> และองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 15 แห่ง<ref>[http://po.opdc.go.th/org2.php?cat_id=2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ]</ref> อีกทั้งยังหมายความรวมถึง[[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล]] จำนวน 16 แห่งด้วย<ref>[http://po.opdc.go.th/org2.php?cat_id=8 มหาวิทยาลัย]</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
56,717

การแก้ไข