ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/099/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536]</ref>
 
=== พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน15 กันยายน 2559 ===
ในช่วงที่ [[ทักษิณ ชินวัตร]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
{{บน}}
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]]
* [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
31

การแก้ไข