ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
* [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
* [[กระทรวงพาณิชย์]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงแรงงาน]]
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
{{ล่าง}}
=== 16 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน ===
ในช่วงที่ [[พล.อ.ประยุทย์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)|กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]]
* [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/080/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
31

การแก้ไข