ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน ===
ในช่วงที่พันตำรวจโท [[ทักษิณ ชินวัตร]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] เปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] ในเดือนเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559<ref> [http://www.managerratchakitcha.cosoc.go.th/CyberBizDATA/ViewNewsPDF/2559/A/080/1.aspx?NewsID=9590000058078PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref>
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
ผู้ใช้นิรนาม